Kokoro Tokyo Mazesoba

Tonkotsu Soup (250 ml)

Regular price $4.99 CAD
Regular price Sale price $4.99 CAD