Kokoro Tokyo Mazesoba

Sliced Pork Chashu (1 pcs)

Regular price $1.25 CAD
Regular price Sale price $1.25 CAD